ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน คน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน คน

แยกตามประเภทการสมัคร

 

ในเขตพื้นที่บริการ
คน
นอกเขตพื้นที่บริการ
คน
กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
คน
กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
คน
กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
คน
กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
คน
กลุ่มการเรียน ทั่วไป(ฟุตบอล)
คน
กลุ่มการเรียน ธุรกิจค้าปลีก
คน